POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), Alfredo Moreno Cano informa que és titular del lloc web www.esmorzarsivermuts.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, Alfredo Moreno Cano informa de les següents dades:

El titular d’aquest web és Alfredo Moreno Cano, amb NIF 43445189Y i domicili social a Montcada i Reixac, inscrita al Registre Mercantil. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: informacio@esmorzarsivermuts.cat

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de www.esmorzarsivermuts.cat confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de www.esmorzarsivermuts.cat, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de www.esmorzarsivermuts.cat proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’aplica a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis extesos per www.esmorzarsivermuts.cat per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per www.esmorzarsivermuts.com contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones maneres o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesions dels drets de tercers o del mateix funcionamient del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

www.esmorzarsivermuts.cat no es fa responsable del contingut dels webs als quals l’usuari pugui acceder a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas examinarà o farà cap tipus de control sobre el contingut d’altres webs de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat dels webs aliena la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

www.esmorzarsivermuts.cat declara haver complert totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu web. En conseqüència, www.esmorzarsivermuts.cat no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

www.esmorzarsivermuts.cat es reserva el dret a realitzar les modificaciones que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu web. Tant en el que fa referència als continguts del web, com en les condicions d’ús d’aquest web. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu web per qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), www.esmorzarsivermuts.cat informa els usuaris del seu web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis de les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de www.esmorzarsivermuts.cat, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establertss entre ambdues parts.

Així mateix, www.esmorzarsivermuts.cat informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició meitjançant un escrit a l’adreça: informacio@esmorzarsivermuts.cat

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a www.esmorzarsivermuts.cat, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a www.esmorzarsivermuts.cat qualsevol variació i que www.esmorzarsivermuts.cat té el consentiment per usar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

www.esmorzarsivermuts.cat per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propiedad intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements de la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionamient, accés i ús, etc.), titularitat de www.esmorzarsivermuts.cat. Seran, consegüentment, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyl, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i reconeguts per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducci, la distribució i la comunicació pública, inclosa en la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, amb finalitats comerciales, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de www.esmorzarsivermuts.cat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.esmorzarsivermuts.cat. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de www.esmorzarsivermuts.cat.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE JURISDICCIÓ

Alfredo Moreno Cano es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o dirigir-se a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Alfredo Moreno Cano té el seu domicili a Montcada i Reixac, BARCELONA, Espanya.